grupa anglojęzyczna

ENGLISH CONVERSATIONS ABOUT OUR FAITH  /  ROZMOWY O WIERZE PO ANGIELSKU

Our Mission Statement / Nasza misja

Our mission is to be a gathering where people of all English backgrounds and ages are welcome to pray, worship, and learn. We hope to grow together in our understanding and appreciation of God’s love. We strive to change and improve our lives, the lives of others, and our English language ability.

Chcemy być grupą, gdzie osoby z różnym doświadczeniem w zakresie języka angielskiego i w różnym wieku mogą się modlić i uczyć. Mamy nadzieję wzrastać wspólnie w zrozumieniu i wdzięczności za Bożą miłość. Dążymy do tego, by zmieniać i udoskonalać nasze życie i życie innych, jak również nasze umiejętności w zakresie języka angielskiego.

Why in English ?  / Dlaczego po angielsku ?

  • We are responsible for conveying the message of Jesus, in the world that is open in the terms of language, where we expect the people in the other countries to speak English and the visitors coming to Poland expect the same from us.

Jesteśmy odpowiedzialni za przekazywanie przesłania Jezusa w świecie otwartym językowo, gdzie oczekujemy, że ludzie w innych krajach mówią po angielsku a ci odwiedzający nasz kraj oczekują tego samego od nas.

  • English language improvement seems to be an important and attractive side effect since a foreign language is mandatory at school and many employers ask for language skills.

Doskonalenie języka angielskiego wydaje się być istotnym i atrakcyjnym efektem ubocznym, ponieważ język obcy jest obowiązkowy w szkole a wielu pracodawców pyta o umiejętności językowe.

  • It can fill a gap in vocabulary as the schoolbooks for English do not cover religion related subjects.

To może zapełnić lukę językową, gdyż książki szkolne do angielskiego nie obejmują słownictwa religijnego.

Our activities / Nasze zajęcia

  • Conversations about subjects related to our faith and values based on Christianity.

Rozmowy na tematy związane z naszą wiarą i wartościami chrześcijańskimi.

  • Reading the scriptures and the other religious texts and sharing our thoughts.

Czytanie Pisma Św. i innych tekstów religijnych oraz dzielenie się przemyśleniami.

  • Singing church songs in English – they are really very joyful.

Śpiewanie pieśni kościelnych po angielsku – one są bardzo radosne.

Our rules / Nasze zasady

  • Sticking to the texts approved by the Roman Catholic Church.

Trzymanie się tekstów zaaprobowanych przez kościół rzymskokatolicki.

  • Making everybody feel comfortable, regardless of the English level – bilingual meetings if necessary.

Każdy powinien się czuć komfortowo niezależnie od zaawansowania w jęz. angielskim – spotkania dwujęzyczne w razie potrzeby.

  • All the participants are welcome to contribute.

Zaangażowanie wszystkich uczestników spotkań mile widziane.

Frequency of meetings / Częstotliwość spotkań

1st and 3rd Sunday of the month after the evening mass. See the schedule below.

  1. i 3. niedziela miesiąca po mszy wieczornej. Harmonogram poniżej.

Next meetings / Następne spotkania

Obecnie spotkania są zawieszone. Zapraszamy do kontaktu jeżeli jesteś zainteresowany.