Sprawy bieżące

W tym tygodniu od 6 do 11 grudnia Msze Święte będą odprawiane o godz. 6.30
z wyjątkiem środy, kiedy będą o godz. 10 i 18.

Warszawa, dn. 16 czerwca 2021 r.

Nr 1381/BD/2021

D E K R E T

Mając na względzie aktualną sytuację epidemiczną, obowiązujące przepisy państwowe oraz postanowienia biskupów obecnych na 389. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Kalwarii Zebrzydowskiej, zgodnie z kan. 87 § 1 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, niniejszym z dniem 19 czerwca 2021 r. odwołuję udzieloną dnia 12 marca 2020 r. ogólną dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane.

Powyższe odwołanie dyspensy ogólnej oznacza, że wierni są ponownie zobowiązani do uczestniczenia we Mszy Świętej niedzielnej oraz świątecznej. Osoby, które z powodu choroby, niesprawności lub innej ważnej przyczyny nie mogą wziąć udziału w Eucharystii, powinny dołożyć starań, aby – m.in przez lekturę czytań i modlitw mszalnych przewidzianych na dany dzień – wzbudzić w sobie pragnienie Eucharystii (por. Dies Domini, 54).

Eucharystia jest centrum życia Kościoła i to w niej zawiera się całe Jego duchowe dobro, dlatego proszę, aby nasz udział we Mszy Świętej był nie tylko wypełnieniem obowiązku wynikającego z przykazań, lecz także pełnym miłości spotkaniem z Jezusem Chrystusem – Lekarzem naszych dusz i ciał.

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

Harmonogram sprzątania kościoła w 2021 r.

3 tygodnie (od 6 do 24 stycznia) – Grabina
2 tygodnie (od 31 stycznia do 7 lutego) – Iłówiec
1 tydzień (14 luty) – Prusy i Kluki
4 tygodnie (od 21 lutego do 14 marca) – Mikanów
2 tygodnie (od 21 do 28 marca) – Tartak
12 tygodni (od 4 kwietnia do 20 czerwca) – Huta Mińska
4 tygodnie (od 27 czerwca do 18 lipca) – Chochół
4 tygodnie (od 25 lipca do 15 sierpnia) – Cielechowizna
8 tygodni (od 22 sierpnia do 10 października) – Marianka
5 tygodni (od 17 października do 14 listopada) – Chmielew
2 tygodnie (21 i 28 listopada) – Wólka Iłówiecka
8 tygodni (od 5 grudnia do 23 stycznia 2022 r.) – Gliniak
2022 rok
3 tygodnie (od 30 stycznia do 13 lutego) – Grabina
2 tygodnie (20 i 27 lutego) – Iłówiec
1 tydzień (6 marca) – Prusy i Kluki
4 tygodnie (od 13 marca do 3 kwietnia) – Mikanów, itd.


Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki, informuje,
że na terenie Gminy od 12.10.2020 r. rozpocznie się inwentaryzacja źródeł ciepła. Jest ona realizowana w związku z koniecznością działań na rzecz poprawy jakości powietrza jakie prowadzone są na obszarze całego województwa mazowieckiego. Jej celem jest zlokalizowanie wszystkich źródeł niskiej emisji (lokalnych kotłowni węglowych i pieców grzewczych).
Jest ona obowiązkowa dla wszystkich budynków
i lokali ogrzewanych indywidualnie. Inwentaryzacji można dokonać on-line na stronie internetowej gminy. Inwentaryzacja będzie realizowana przez ankieterów firmy Grupa BST, która wykonuje zlecenie na rzecz Gminy Mińsk Mazowiecki. Wywiad będzie przeprowadzony
przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności
przez przeszkolonych ankieterów, którzy będą posiadać identyfikatory. Podczas wywiadu ankieter zapyta o
następujące kwestie: dane adresowe, dane  o budynku/lokalu, dane o źródle/źródłach ciepła. Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą o pełne wsparcie oraz współpracę
z Wykonawcą realizującego Inwentaryzację źródeł ciepła. Prosimy potraktować sprawę rzetelnie.

 

Powszechny Spis Rolny 2020 – jakie będą pytania?

Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem pozwalającym dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo, a zebrane dane posłużą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych. Dlatego udział w spisie oraz udzielenie dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi jest w najlepszym interesie samych rolników.

Formularz spisowy Powszechnego Spisu Rolnego jest podzielony na 11 działów. Należy pamiętać, że nie wszystkie pytania, czy nawet całe działy będą dotyczyć danego gospodarstwa rolnego.

Spis rolny zostanie przeprowadzony od 1 września do 30 listopada 2020 r, ale pytania spisowe będą dotyczyć stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. lub za okres 12 miesięcy liczony od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. włącznie. Warto poświęcić chwilę na przypomnienie sobie i przygotowanie niezbędnych informacji przed rozpoczęciem spisu.

Zakres tematyczny formularza spisowego (działy):
– użytkowanie gruntów;
powierzchnia zasiewów;

zwierzęta gospodarskie;

nawożenie;

ochrona roślin;

budynki gospodarskie;

ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze;

działalność gospodarcza;

struktura dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego;

aktywność ekonomiczna;

chów i hodowla ryb.

Szczegółowy opis poszczególnych działów: https://spisrolny.gov.pl/warto-wiedziec#sppb-addon-wrapper-1595423106376

WAŻNE! W spisie nie będzie pytań o majątek rolników ani o wysokość dochodów. W przypadku dochodów wymagane będzie tylko podanie informacji, jaki w przybliżeniu procentowy udział stanowią dochody z prowadzonej działalności rolniczej, działalności pozarolniczej, pracy najemnej i źródeł niezarobkowych, takich jak emerytury i renty.

Więcej informacji o spisie na stronie https://spisroln

 

Diecezja Warszawsko-Praska
Komunikat dotyczący dyspensy oraz zasad bezpieczeństwa
29 maja 2020 roku

Warszawa, 29 maja 2020 roku

W związku z nadal panującą epidemią koronawirusa, uwzględniając nowe możliwości uczestniczenia w liturgii i mając na uwadze potrzebę ochrony życia i zdrowia ludzkiego, przedłużam dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej, udzieloną 12 marca 2020 roku, do odwołania:

 • osobom chorym lub mającym objawy infekcji
 • wszystkim wiernym, którzy czują obawę przed zarażeniem.

Wiernych, którzy skorzystają z dyspensy zachęcam do łączności duchowej ze wspólnotą poprzez transmisje w środkach społecznego przekazu.

Po wprowadzeniu czwartego etapu znoszenia obostrzeń w kościołach i innych miejscach kultu od soboty 30 maja przestaje obowiązywać limit osób.

Nadal obowiązkowe jest:

 • zasłanianie ust i nosa przez wiernych w kościołach
 • zachowanie dystansu społecznego (odległość 2 metrów z wyjątkiem rodzin i osób wspólnie mieszkających ze sobą)
 • zachowanie wszelkich norm służących bezpiecznemu i godnemu udzielaniu Komunii Świętej oraz właściwej troski o naczynia wykorzystywane w liturgii (obowiązek dezynfekowania rąk przez udzielających Ciało Pańskie przed i po zakończeniu obrzędu)

Nowe przepisy umożliwiają nam również powrót do przynajmniej częściowej pracy z grupami modlitewnymi i zespołami parafialnymi, przy zachowaniu obowiązujących norm sanitarnych.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji Bożego Ciała będą opublikowane w przyszłym tygodniu.

Błogosławię wszystkim Diecezjanom i polecam w modlitwie.

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

Dokument został dodany dnia 29.05.2020 o 13.26, ostatnio aktualizowany 29.05.2020 o 15.33

Komunikat Biskupa Warszawsko-Praskiego Romualda Kamińskiego

17 kwietnia 2020 roku

Warszawa, 17 kwietnia 2020 roku

KOMUNIKAT

Dnia 20 kwietnia br. wejdą w życie zmiany w ograniczeniach w Polsce, związane z COVID-19. Według nich liczba osób uczestniczących we Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym będzie zależała od powierzchni świątyni. W kościele na jedną osobę musi przypadać co najmniej 15m2 powierzchni.

W związku z tym polecam, aby:

 1. Księża Proboszczowie wyliczyli powierzchnię świątyni, która jest przeznaczona do kultu religijnego.
 2. Biorąc pod uwagę 15m2 powierzchni na jedną osobę należy wyliczyć, ile osób maksymalnie może uczestniczyć w liturgii w danym kościele.
 3. W najbliższą niedzielę należy poinformować w ogłoszeniach parafian o powierzchni kościoła i maksymalnej liczbie osób mogących uczestniczyć w liturgii od dnia 20 kwietnia. Taka informacja powinna zostać też umieszczona przy wejściu do kościoła.
 4. Księża Proboszczowie przekażą Dziekanom w dniu dzisiejszym informacje o powierzchni kościoła i maksymalnej liczbie wiernych.
 5. Księża Dziekani, do dnia 20 kwietnia br., przekażą informacje ze swojego dekanatu do kurii drogą mailową: kuria@diecezja.waw.pl
 6. Przypominam i zobowiązuję duszpasterzy do sumiennego przestrzegania przepisów sanitarnych.

Z modlitwą i błogosławieństwem

+Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

Dyspozycje w związku z pandemią koronawirusa

12 marca 2020 roku

Dyspozycje w związku z pandemią koronawirusa

 1. Osoby w podeszłym wieku, chore lub z objawami choroby zachęcamy do pozostania w domu i uczestnictwie w niedzielnej Mszy Świętej poprzez transmisje telewizyjne i radiowe.
 2. Przypominamy o możliwości przyjmowania Komunii Świętej w dwojaki sposób: do ust lub na rękę (w drugim przypadku kapłani powinni pouczyć w jaki sposób układamy ręce do godnego przyjęcia i poinformować o konieczności spożycia Ciała Pańskiego przy kapłanie; gdy udziela kilku kapłanów przynajmniej jeden z nich powinien udzielać tylko na rękę).
 3. Kapłani i szafarze nadzwyczajni powinni zdezynfekować ręce bezpośrednio przed udzielaniem Komunii Świętej.
 4. Znak pokoju przekazujemy przez skinienie głową, a nie przez podawanie ręki.
 5. Przynajmniej raz dziennie należy dezynfekować kratki konfesjonału zabezpieczone folią.
 6. Należy utrzymywać w należytej czystości kropielnice i paramenty liturgiczne.
 7. Adoracje krzyża lub relikwii powinny odbywać się poprzez ukłon, a nie ucałowanie.
 8. Należy przełożyć na późniejszy czas wszystkie spotkania parafialne (spotkania formacyjne lub organizacyjne grup, szkolenia, wykłady, konferencje etc.), poza programowymi nabożeństwami liturgicznymi.
 9. W najbliższą niedzielę na zakończenie Mszy Świętych należy odśpiewać w postawie klęczącej suplikacje.
 10. Prosimy o monitorowanie i stosowanie się do bieżących komunikatów kompetentnych służb.

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

Dekret Biskupa Warszawsko-Praskiego po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego
13 marca 2020 roku

DEKRET

Z powodu wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego i ze względu na obowiązujące wraz z nim przepisy prawa państwowego jesteśmy w tym wyjątkowym czasie zobligowani do dostosowania naszego życia religijnego do zaleceń władz świeckich. Wprowadzone regulacje prawne mają na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa poprzez ograniczenie kontaktów między obywatelami.

Nawiązując do wcześniejszych komunikatów oraz udzielonej już dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. i zachęcając do osobistych i rodzinnych form życia duchowego, niniejszym dekretem wprowadzam w życie następujące postanowienia:

1. Zawieszam wspólnie celebrowane nabożeństwa (Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe, Godzinki, Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego i inne), a uwzględniając ich bogactwo duchowe, zachęcam do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania.

2. Zawieszam spotkania formacyjne, kursy (np. przedmałżeńskie), wszelkie formy rekolekcji (w tym rekolekcje parafialne), pielgrzymki, sakrament bierzmowania udzielany w Bazylice Katedralnej oraz wszelkie inne zgromadzenia o charakterze formacyjnym lub pozaliturgicznym.

3. Ograniczam możliwość uczestnictwa wiernych we Mszach św. (niedzielnych, obrzędowych, w dni powszednie) do osób zamawiających intencję mszalną lub, w wypadku pogrzebu, do najbliższej rodziny. We wszystkich Mszach, wraz z duchowieństwem parafialnym, posługującymi w liturgii i uczestnikami może brać udział maksymalnie 50 osób.

4. Jeśli w parafii jest prowadzona w ciągu dnia adoracja Najświętszego Sakramentu, obowiązkiem proboszcza jest zorganizowanie jej w taki sposób, aby jednocześnie w kościele nie przebywało więcej niż dopuszczalna przez prawo państwowe liczba osób (maksymalnie 50).

5. Udział wiernych w Mszach św. w kaplicach prywatnych, półpublicznych i publicznych mieszczących się w domach zakonnych, wspólnot kościelnych etc. oraz w zakładach opieki, opiekuńczo-leczniczych, szpitalach etc. zostaje ograniczony wyłącznie do mieszkańców lub pracowników. Zabraniam udziału w tych celebracjach członkom służby liturgicznej oraz jakichkolwiek innych osób nie będących mieszkańcami, pracownikami lub podopiecznymi placówek. W wypadku gdyby liczba osób uprawnionych do udziału we Mszy św. lub nabożeństwie wynikającym z konstytucji zakonnych była większa niż dopuszczona prawem liczba 50 osób, zarządzam, aby zorganizować taką liczbę celebracji, by zachowane zostały przepisy prawa państwowego.

6. Zachęcam, aby w trakcie adoracji Najświętszego Sakramentu kapłani sprawowali sakrament pokuty i zobowiązuję proboszczów do przestrzegania norm dotyczących liczby zgromadzonych w kościele osób. Jeżeli przemawiają za tym okoliczności funkcjonowania parafii, polecam zorganizowanie odpowiednich służb parafialnych odpowiadających za zachowanie norm prawnych dotyczących liczby wiernych zgromadzonych w kościele. Takim służbom należy zapewnić odpowiednie środki ochronne.

7. Zalecam, aby osoby konsekrowane i duchowni (w kościołach, bez udziału wiernych świeckich) oraz świeccy (we własnych domach), zgodnie z komunikatem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13.03.2020 r., każdego dnia, o godzinie 20.30, odmawiali Różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia.

8. Przypominam, że Msze św. transmitowane przez środki masowego przekazu oraz inne modlitwy dają możliwość duchowego przeżywania tajemnic wiary, które w tych nadzwyczajnych okolicznościach mogą być nieocenione dla dobra duszy i społeczeństwa. Jednocześnie formy te wymagają zachowania odpowiedniego sposobu uczestnictwa. Wyrażam wdzięczność mediom ogólnopolskim, diecezjalnym oraz parafialnym za to, że stwarzają szeroką ofertę duchowego przeżycia poprzez transmisje telewizyjne, radiowe oraz internetowe.

9. Zarządzenie powyższe obowiązuje od chwili ogłoszenia do odwołania. Zobowiązuję do śledzenia stron internetowych oraz profili w mediach społecznościowych Diecezji Warszawsko-Praskiej, gdzie na bieżąco będą publikowane wszelkie aktualizacje.

10. Przypominam wszystkim, których obowiązuje wprowadzenie w życie powyższego dekretu, że, uwzględniając powagę sytuacji oraz naszą odpowiedzialność za wiernych, zgodnie z kan. 273 i 274 par. 2, osoby te powinny zrealizować wprowadzone zarządzenia bezwarunkowo, ze świadomością konsekwencji wynikających z prawa świeckiego i kościelnego.

Czcigodni duszpasterze i wspólnoto diecezjalna! Z całego serca proszę o zrozumienie tych rozporządzeń wynikających z naprawdę wyjątkowej sytuacji w naszym kraju i na całym świecie. Nasze pokolenia, nigdy nie spotkały się z takim doświadczeniem. Stąd też trudno nam jest nieraz zrozumieć różne uwarunkowania, jakim podlegamy. Pragnijmy, aby mimo wielu zewnętrznych ograniczeń umacniała się w nas potrzeba całkowitego zaufania Opatrzności Bożej.

Módlmy się, aby Bóg raczył oddalić od nas wszelkie choroby i nieszczęścia.

Matko Boża Zwycięska, Módl się za nami!

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

Warszawa, dnia 13 marca 2020 r.

 

NOWE INFORMACJE z 13 października 2019 r.!!!

Rada Parafialna, która odbyła się 13 października 2019 roku zapoznała się
z postępem poszukiwania wykonawcy pokrycia dachów budynków parafialnych. W trakcie doprecyzowywania omów okazało się, że pierwotne ceny podawano nam netto, a przy kościele musimy płacić z watem (23%), wykonawstwo pokrycia wież (około 180 m
²) liczone jest potrójnie. Po kolejnych oględzinach więźby, która jest w dobrym stanie zdecydowaliśmy się na blachę tytanowo-cynkową. Jest ona trwalsza od blach stalowych. W sumie daje to sumę 412 000 zł tylko dla kościoła (robocizna 140 000 zł, blacha 195 000 zł, wat 77050 zł; kościół to 1015 m² + 180 m² na wieżach). Zdecydowaliśmy, że podejmujemy obecnie krycie blachą tytanowo-cynkową tylko kościoła, odkładając pozostałe budynki na późniejszy czas. Umowę planujemy podpisać
w listopadzie, a prace miałyby rozpocząć się
w lipcu lub sierpniu 2020 roku. Jeżeli ktoś
z państwa zna sprawdzonych i tańszych wykonawców bardzo proszę o kontakt. Pierwsza zbiórka, która odbyła się w czerwcu
i lipcu br. wraz z wpłatami bankowymi dała
108 000 zł. Obecnie rozpoczęła się druga. Następna, oprócz kolędy, planowana jest na wiosnę. Serdecznie dziękuję za wszelkie ofiary i przypominam, że przy rocznych rozliczeniach finansowych możemy do 6% dochodu dokonać „darowizny na cele kultu religijnego”, co zmniejsza nam podstawę opodatkowania. W rozliczeniach uwzględniane są tylko przelewy bankowe.
Rada Parafialna, która odbyła się 28 kwietnia zapoznała się ze stanem pokrycia dachów
i omówiła możliwości naprawy. Zdecydowano
o pokryciu dachów blachą stalową. Inwestycję planujemy wykonać wiosną 2020 roku. Po dokładniejszych obliczeniach powierzchni koszt inwestycji szacowany jest na około 350 000 zł.
Do tego czasu będą przeprowadzane na różne sposoby zbiórki, które omówię w najbliższych tygodniach. Pierwszą rozpocząłem 10 czerwca, następnie w październiku i potem na wiosnę. Został wybrany zespół, który ma wybrać wykonawcę. Należą do niego: Piotr Porębski, Andrzej Obłoza, Edward Szopa. Zachęcam do wpłat na konto parafialne, które przeznaczone jest wyłącznie na ten cel:
PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY W HUCIE MIŃSKIEJ
05-300 MIŃSK MAZOWIECKI
HUTA MIŃSKA UL. NOWA 1
NR:  37 8931 0003 0250 1684 2000 0003
REGON: 146995998, NIP:  8222346128