sprawy kancelaryjne

 Kancelaria jest czynna w dni powszednie po Mszy Świętej
lub według uzgodnienia telefonicznego nr 514 596 595.

Sposób załatwiania formalności

1) chrzest:
SAKRAMENT CHRZTU jest zwykle udzielany w niedziele podczas Mszy Świętej o godz.11.

Warunki udzielania chrztu:

 • miejsce zamieszkania
  • Sakrament chrztu jest udzielany dzieciom, których rodzice mieszkają na terenie naszej parafii;
  • osoby spoza parafii, które z ważnych powodów chciałyby ochrzcić dziecko w naszym kościele powinny przedstawić zgodę na chrzest wydaną przez swoją parafię;
 • metryka urodzenia
  • przy zgłoszeniu wymagana jest metryka urodzenia dziecka wydana przez USC;
 • zgoda rodziców
  • przynajmniej jedno z rodziców musi wyrazić zgodę na chrzest;
 • zapewnienie o warunkach katolickiego wychowania
  • rodzice mają obowiązek zapewnić dziecku pełne warunki wychowania katolickiego;
  • w przypadku gdy rodzice nie są w sakramentalnym związku małżeńskim i nie mają żadnych przeszkód do zawarcia ślubu zalecane jest odłożenie chrztu dziecka do czasu zawarcia sakramentalnego małżeństwa przez rodziców;
  • w związkach, w których istnieją przeszkody do zawarcia katolickiego małżeństwa rodzice muszą wyrazić pisemne zobowiązanie o katolickim wychowaniu dziecka;
 • rodzice chrzestni
  • dziecko powinno mieć jednego lub parę rodziców chrzestnych, czyli osoby wyznaczone przez rodziców, które będą mogły uczestniczyć w pełni w obrzędach chrztu oraz będą wspierać rodziców w staraniach o to, by ich dziecko doszło do wyznawania wiary i wyrażało ją życiem;
 • wymagania stawiane chrzestnym
  1. mieć ukończone 16 lat;
  2. być praktykującym katolikiem, który przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię;
  3. prowadzić życie zgodne z wiarą
   /nie może to być osoba, która żyje w związku niesakramentalnym/;
  4. przedstawić zaświadczenie wydane przez parafię miejsca zamieszkania, że może pełnić funkcję chrzestnego;
   /osoby ochrzczone, należące do niekatolickiej wspólnoty chrześcijańskiej mogą pełnić jedynie funkcję świadka chrztu obok chrzestnego katolika/;
Rzeczy potrzebne do chrztu:

 • BIAŁA SZATA – ozdobna biała chusta, którą dziecko otrzymuje bezpośrednio po chrzcie – symbolizuje, że po chrzcie stało się nowym stworzeniem, oczyszczonym z grzechu i przyoblekło się w Chrystusa;
  rodzice i chrzestni mają troszczyć się by tę nową godność dziecko zachowało nieskalaną aż po życie wieczne;
  na szacie może być wypisane imię dziecka oraz data chrztu;
 • ŚWIECA CHRZCIELNA – zapalana po chrzcie na znak, że ochrzczony stał się dzieckiem światłości.

2) ślub:
SPISANIE PROTOKOŁU PRZEDŚLUBNEGO
Miejscem załatwiania spraw przedślubnych jest parafia narzeczonej lub narzeczonego.
Na trzy miesiące przed ślubem narzeczeni (pełnoletni – ukończone 18 lat) zgłaszają się w kancelarii parafialnej do spisania protokołu badania kanonicznego narzeczonych z wymaganymi dokumentami /zobacz poniżej/.
ZAPOWIEDZI
Zapowiedzi są głoszone przez 2 niedziele w parafii narzeczonego i narzeczonej. Podstawą ogłoszenia zamiaru zawarcia małżeństwa jest spisanie protokołu. Jeśli któraś ze stron należy do innej parafii, otrzymuje specjalne pismo z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi w swojej parafii. Po wygłoszeniu zapowiedzi zaświadczenie przekazuje się do parafii, w której został spisany protokół.
KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI
Narzeczeni są zobowiązani do udziału w kursie przedmałżeńskim i w trzech spotkaniach w Poradni Rodzinnej.
BIERZMOWANIE
Osoby, które nie mają sakramentu bierzmowania powinny się do niego przygotować i przyjąć przed ślubem.
SPOWIEDŹ PRZEDŚLUBNA
Narzeczonych obowiązują dwie spowiedzi przedślubne – po zgłoszeniu się na zapowiedzi i przed ślubem. Przy spowiedzi należy zaznaczyć, że jest to spowiedź przedślubna.
ŚLUB KONKORDATOWY
Przy zawieraniu małżeństwa konkordatowego, tzn. małżeństwa kanonicznego mającego skutki cywilno-prawne, narzeczeni muszą przedłożyć 3 egzemplarze zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (czyli o braku przeszkód cywilnych). To zaświadczenie wydaje USC w miejscu zamieszkania jednego z narzeczonych. Jest ono ważne 3 miesiące od daty wydania przez USC (w specjalnej rubryce podany jest termin upływu ważności zaświadczenia). Zaświadczenie musi być ważne w dniu ślubu, w przeciwnym razie ślub się nie odbędzie do czasu dostarczenia nowego zaświadczenia.
ŚLUB
Sakrament małżeństwa jest udzielany zwykle podczas Mszy św. Przed celebracją świadkowie stawiają się w zakrystii, aby złożyć podpisy w księgach parafialnych i na zaświadczeniach z USC. Jedno z podpisanych zaświadczeń otrzymują nowożeńcy, drugie zostaje w aktach parafialnych, a trzecie zostaje przekazane przez proboszcza w ciągu 5 dni do USC.
LICENCJA
Ślub powinien odbyć się w parafii, gdzie został spisany protokół przedmałżeński. W wyjątkowych sytuacjach narzeczeni mogą prosić o zezwolenie na ślub w innym kościele. Potrzebna jest wówczas licencja, którą można otrzymać po załatwieniu wszystkich formalności prawnych. Do otrzymania licencji należy także podać dokładny adres i wezwanie parafii, w której ślub się odbędzie.
WYMAGANE DOKUMENTY
 • dowody osobiste narzeczonych
 • świadectwo chrztu z zaznaczeniem „do ślubu kościelnego” (ważne tylko 3 mies.)
 • świadectwo bierzmowania /
  jeśli brak adnotacji o bierzmowaniu na metryce chrztu/
 • zaświadczenie o uczestnictwie w naukach przedmałżeńskich
 • zaświadczenie z USC /jeśli ślub jest konkordatowy/